Waffen — Archäologie: prähistorische und antike Objekte — ["MILITARIA"]

Antike Waffen
Angebote mit prähistorischen und antiken Waffen:

 • akontistai
 • Clibanarier (clibanarius, clibanarii, klibanophoroi)
 • contubernium
 • decurie
 • draconarius
 • equites
 • euzonoi
 • grosfomachoi
 • gymneten (gymnitae)
 • hastati
 • hoplit
 • Kataphrakt (Kataphrakten, kataphraktos)
 • klibanos
 • lithoboloi
 • manipel
 • numerus (numeri)
 • phalanx
 • psiloi
 • principes
 • sagittarii
 • sfendonitai
 • sphendonetai
 • syntagma
 • thorakitai (thorakites)
 • thureophoroi
 • toxotai
 • triarier (triarer, triarii)
 • velites